Laqgha Generali Annwali 15 ta' Marzu 2014

AD_flag

AVVIZ – Laqgha Generali 15 ta’ Marzu 2014.

Laqgha Generali ghall-membri ta’ AD se ssir nhar is-Sibt 15 ta’ Marzu 2014.

Il-Laqgha tibda fl-10am – Osborne Hotel – Triq Nofsinhar – Valletta.

Registrazzjoni u tigdid/hlas ta’ shubija tibda fid-9.30am.

Fuq l-agenda:

1. Rapporti Annwali.

2. Konferma tal-Ezekuttiv prezenti.

3. Elezzjoni Parlament Ewropew – Indirizz mill-kandidati u konferma mill-laqgha generali.

4. Diskussjoni tal-Programm Elettorali Ewropew u approvazzjoni tal-programm mill-laqgha generali.

5. Eghluq

Ghal aktar informazzjoni ghandha tintbghatli email fuq ralph.cassar@alternattiva.org.mt.

Infakkar lil min jixtieq jkun zgur li jircievi kull avviz li johrog minghandna bl-email jibghat email hawn: alternattiva-subscribe@yahoogroups.com.

 

Ralph Cassar

Segretarju Generali

 

AD_ Feb Mailshot_Donate_600x800px
FacebookEmail