Who had decided to reward Konrad Mizzi with an MTA consultancy?

Last January Alternattiva Demokratika Chairperson Carmel Cacopardo had requested the Commissioner for Standards in Public Life to investigate the appointment of Konrad Mizzi as a consultant with the Malta Tourism Authority (MTA). Yesterday, Carmel Cacopardo was informed that the investigation has been concluded (https://www.alternattiva.org.mt/who-took-the-decision-to-engage-konrad-mizzi-as-an-mta-consultant/).

AD Chairperson Carmel Cacopardo said: “Yesterday I was informed by the office of the Commissioner for Standards in Public Life that the investigation that I, on behalf of Alternattiva Demokratika, had requested last January has been concluded and that the final report had been submitted to Parliament’s standing committee on Standards in Public Life.

In January I asked for an investigation into the circumstances through which Konrad Mizzi, who had just resigned as Minister of Tourism, was appointed a consultant to the Malta Tourism Authority (MTA). In particular, I asked that Joseph Muscat, Gavin Gulia and Johann Buttigieg be investigated in their capacity as Prime Minister, Chairman and CEO of the MTA respectively.

This morning, at my request, I met with Dr George Hyzler, Commissioner for Standards in Public Life, and requested a copy of the report. Dr. Hyzler informed me that he could not give me a copy because only the Speaker could do so by law.

From information on the Commissioner of Standards in Public Life’s own website, it is explained that an investigation report which details the breach of standards of someone who has been investigated will not be released by the Commissioner. Therefore, in my opinion, it seems clear that the Commissioner has in fact found that there are serious shortcomings in the circumstances surrounding Konrad Mizzi’s appointment. As had happened when the Commissioner concluded that Joseph Muscat had failed ethically when he accepted Petrus wine from Yorgen Fenech, the report will go to the Parliamentary committee. Earlier today I called Speaker Anglu Farrugia and asked for a copy of the report. He assured me that as soon as he has the authorization of the House Committee he will publish the report. It is in the interests of transparency that this report is published immediately.”

***

Min iddeċieda li jagħti konsulenza bħala premju lil Konrad Mizzi?

Wara li f’Jannar li għadda c-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika talab li l-Kummissarju dwar l-Istandards fil- Ħajja Pubblika jinvestiga l-ħatra ta’ Konrad Mizzi bħala konsulent mal-MTA, il-bieraħ, Carmel Cacopardo ġie infurmat li tali investigazzjoni ġiet konkluza (https://www.alternattiva.org.mt/who-took-the-decision-to-engage-konrad-mizzi-as-an-mta-consultant/). 

Ic-Chairperson ta’ AD, Carmel Cacopardo qal: “Il-bieraħ ġejt infurmat mill-uffiċċju tal-Kummissarju dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika li l-investigazzjoni li jiena, għan-nom ta’ Alternattuva Demokratika, kont tlabt f’Jannar li għadda kienet konkluża u li r-rapport finali kien ġie sottomess lill-kumitat permanenti tal-Parlament dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika.

F’Jannar jiena kont tlabt li jkunu investigati ċ-ċirkustanzi li fihom Konrad Mizzi, li kien għadu kif irreżenja minn Ministru tat-Turiżmu, inħatar konsulent tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu (MTA). In partikolari kont tlabt li jkunu investigati Joseph Muscat, Gavin Gulia u Johann Buttigieg fil-kwalità tagħhom ta’ Prim Ministru, Chairman u CEO tal-Awtorità tat-Turiżmu rispettivament.

Dalgħodu, fuq talba tiegħi iltqajt ma’ Dr George Hyzler Kummissarju dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika fejn tlabtu kopja tar-Rapport. Dr Hyzler infurmani li ma setax jagħtini kopja għax huwa l-Ispeaker biss li jista’ jagħmel dan skont il-liġi.

Jiena naf, anke minn informazzjoni fuq is-sit elettroniku tal-Kummissarju dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika stess li rapport dwar investigazzjoni fejn jirriżulta nuqqas ta’ xi ħadd li jkun ġie investigat qatt ma jkun rilaxxjat mill-Kummissarju. Għalhekk, fil-fehma tiegħi jidher li l-Kummissarju sab li hemm nuqqas gravi u miexi strettament ma’ dak li tgħid il-liġi, bħal meta ikkonkluda li Joseph Muscat kien naqas meta aċċetta l-inbid Petrus minghand Yorgen Fenech. Iktar kmieni illum jiena cempilt lill-Ispeaker Anglu Farrugia u tlabtu kopja tar-rapport. Huwa assigurani li hekk kif ikollu l-awtorizzazzjoni tal-Kumitat tal-Kamra se jippubblika r-rapport. Hu fl-interess ta’ transparenza li dan ir-rapport ikun ippubblikat immedjatament.”

FacebookEmail