V18 – Għax mhux V28? – Luke Caruana

Hekk kif ninsabu qrib it-tmiem tal-mandat tal-Belt Valletta bħala l-Belt Kapitali Ewropea wasal ukoll iż-żmien li naraw x’impatt ħalliet fuq il-gżejjer tagħna. Il-proġett ilu ġej u l-għanjiet tiegħu kif deskritti mill-Kummissjoni Ewropea huma li jippromwovu u jkabbru l-kultura. Din l-evalwazzjoni ma tinkludi ebda kritika fuq deċiżjoniet artistiċi jew kontroversjali dwar persuni politiċi. Minflok se niffoka biss fuq il-kontenut u l-intenzjonijiet tal-programm imfassal mill-Fondazzjoni. Vera li l-programm irriġenera lil Malta u l-Belt Valletta? U għandna aġenda kulturali fit-tul f’postha?

Ejjew nibdew billi naraw x’tip ta’ immaġni ħalliet fuq pajjiżna. Il-mod ta’ kif l-organizzazjoni tal-program kien imħejji ma jurix li kien punt ta tluq iżda minflok jagħti l-perċezzjoni li l-kultura Maltija laħqet il-qofol tagħha diġà. Il-maġġor parti tal-attivitajiet kellhom tema ta’ folklor u tradizzjoni. Naturalment ma għandi l-ebda problema li niċċelebraw il-festi tradizzjonali però naħseb li din hi biss promozzjoni ta’ xi ħaga li diġa nħaddnu biżżejjed. Għalkemm hija parti mill-kultura tagħna ma jfissirx li l-kultura għandha titqies minn dan il-lat biss. Donnu qisna dejjem irridu nagħmlu l-affarijiet biex nintgħoġbu ma’ kulhadd u nkejlu kollox skont is-suċċess ekonomiku biss. Sfortunatament dan ma jwassal għal xejn ġdid u ma jagħti l-ebda bażi biex nibnu l-futur.

Għalkemm għandna napprezzaw il-wirt kulturali tagħna rridu wkoll inħarsu ‘il quddiem biex ma nibqgħux imwaħħlin mal-passat biss. Huwa neċessarju li nanalizzaw u niddiskutu aktar l-kompożizzjoni soċjo-kulturali tagħna għax il-kultura għandha bżonn kuntest ġdid sabiex tibqa’ ħajja. Dan jista’ jsir biss billi nżidu programmi edukattivi li jippromwovu d-djalogu ħalli l-komunità tkun tista’ verament tikber u tiftaħ il-bibien għal opportunitajiet ġodda. Hemm bosta temi attwali li ma ngħatawx l-importanza meħtieġa bħal per eżempju l-ekonomija sostenibbli, il-politika, l-ambjent, it-trasport, l-immigrazzjoni u ħafna oħrajn. Bla dubju, dan ma jfissirx li ma kienx hemm inizjattivi tajbin relatati ma’ dawn is-suġġetti iżda dawn ma kinux biżżejjed.

Kien hemm il-bżonn li jiġi identifikat ukoll pjan ta’ inklużjoni kulturali. Ħafna Maltin ma jipparteċipawx f’attivitajiet kulturali prinċipalment għax ma jħossuhomx inklużi. Ix-xena kulturali hija maqtugħa mir-realtà u tagħti perċezzjoni li hija xi ħaġa riservata biss għal nies b’konoxxenza intellettwali. Dan jista’ jinbidel billi nilħqu partijiet differenti tas-soċjetà u billi ninvolvuhom direttament f’suġġetti li huma rilevanti għalihom. Konna wkoll nibbenifikaw aktar kieku l-programm kulturali kien ikun aktar iffukat fuq avvenimenti żghar li jolqtu aspetti soċjali differenti. Peress li l-komunità tagħna ġejja minn reġjunijiet żgħar, kien ikun iktar għaqli kieku inkludejna aktar lilll-kunsilli lokali fit-teħid tad-deċiżjonijiet sabiex in-nies jintlaħqu b’suġġetti li jagħmlu sens għalihom.

Mill-banda l-oħra, kellna wkoll il-bżonn li nkomplu naġġornaw il-kurrikulu kulturali fl-iskejjel sabiex it-tfal u ż-żagħżagh ikollhom il-ħila biex jikbru f’soċjetà li dejjem qed tevolvi. L-istudenti jeħtieġu li jkunu mgħallma b’metodi kemm formali u mhux formali ħalli ikunu jistgħu jrawmu u jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom.

Dan iwassalna għall-mod li bih saru l-proġetti ta’ riġenerazzjoni fil-Belt. Huwa tajjeb li issa għandna faċilitajiet ġodda bħall-Mużew MUŻA u d-Design Cluster għax dawn jgħinuna biex nospitaw u nżidu l-aċċess għall-kultura. Min-naħa l-oħra, għandna proġetti oħra bħas-Suq tal-Belt u Strada Stretta li għad m’għandhomx viżjoni xierqa. Filwaqt li huwa tajjeb li nirrestawraw u nirriġeneraw, dawn il-proġetti huma biss estensjoni tal-mudell kummerċjali attwali ta’ Malta li jiffaċilita l-gentrifikazzjoni u jżid id-distakk soċjali. Huwa kruċjali li matul il-proċess ta’ ippjanar ta’ progetti bħal dawn ikunu wkoll identifikati l-impatti soċjali li se jhallu. Irid isir aktar biex jiġu inċentivati ​​n-negozji u l-komunitajiet sabiex dawn jaħdmu flimkien biex titnaqqas l-inugwaljanza soċjali u tigi rriġenerata l-belt b’mod kreattiv u ġust għal kulħadd.

Huwa wkoll ironiku li hekk kif qed niċċelebraw il-Belt Kapitali tal-Kultura, dan jirrefletti biss il-mod sponsorjat mill-istat ta’ kif iħares lejn l-affarijiet. Dan huwa ċar fil-mod ta’ kif il-mafkar temporanju għal Daphne Caruana Galizia ġie mnehhi mill-Ministru tal-Kultura nnifsu meta dan suppost qed nippromwovi l-kreattività u d-diversità fl-interpretazzjoni.  

Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-għeluq li se jseħħu dalwaqt jindikaw ukoll li se jkunu t-tmiem tat-triq kulturali li suppost ħejjejna għall-ġenerazzjonijiet li jmiss. Wisq nibża’ li ma hemm l-ebda viżjoni fuq medda twila ta’ żmien u l-opportunità li kellna se tisparixxi u ma tħalli l-ebda wirt għall-avvenimenti tal-futur.

Tkun tassew ħasra jekk nitilfu opportunità ta’ din ix-xorta. Għadna ċ-ċans li ndawru l-paġna sas-sena 2028… Jekk irridu biss…

Luke Caruana
Il-Kelliem tal-Alternattiva Demokratika għall-isport u ż-żgħażagħ

FacebookEmail