ADPD Logo

Together brighter – Society, environment, future

Today the political party AD+PD, also known by the acronym ADPD, is launching its new graphic identity. The graphic identity, created by professional graphic designers at 2point3.com is a stylised sunflower, joining together the colours green, orange, and yellow, associated with AD and PD prior to the merging of the parties into one, Green and progressive party. The circle recalls the sun, which together with the sunflower is a longstanding symbol of Green and Ecologist parties in Europe.

Together is better. In a polarised and tribal political culture, we stand together with one aim of contributing to a better society and a greener and brighter future. A society of cooperation over a race to the bottom. We believe that there cannot be progress without social equality, responsibility and sustainability. We believe in top class accessible public services such as public transport, housing, inclusive education, public health and safety in our localities. These requirements need sustainable financing and progressive taxation systems.

A brighter and better society means a truly democratic, secular and progressive society where diversity is celebrated and protected within a context of pluralism, reciprocal respect and civil liberties. We believe that ecology is a holistic chain and therefore we support sustainable development, the protection of the environment and animal welfare and rights. The struggle to save the planet from climate change is perhaps the biggest challenge that humanity has ever had to face.  We should ensure that human society does not move towards self destruction and to the destruction of species in the process. We support the struggles of local communities to defend their quality of life against overdevelopment.

The aim of a green economy is that of ensuring the wellbeing of all. For us wellbeing means ensuring environmental justice and social justice, through an economy which respects environmental limits. Respecting these limits means ensuring a just and fair distribution of wealth, not profit at all costs. We will continue working for a Green New Deal. Economic, environmental and social issues are not standalone issues but are intertwined.

A better, brighter tomorrow means the strengthening of a participative and pluralistic democracy based on the rule of law, subsidiarity, adequate checks and balances to ensure a separation between constitutional powers and legal safeguards which serve as effective deterrents against corruption and the dominance of economic interests and egoistic lobby groups. This requires electoral reform, greater autonomy of the judiciary from government, clear distinction between the state and political parties and complete separation between state and church. In a world marked by globalisation democracy can only be safeguarded through more integration and the strengthening of the EU’s democratic and representative structures.

***

Flimkien inlewnus-socjetà, l-ambjent u l-futur

Illum il-partit AD+PD, magħruf ukoll bl-akronimu ADPD, qed iniedi l-identità grafika l-ġdida tiegħu. L-identità grafika, maħluqa mid-disinjaturi grafiċi professjonali 2point3.com, huwa ġirasol stilizzat, li jgħaqqad flimkien il-kuluri aħdar, oranġjo u isfar, assoċjati ma’ AD u PD qabel l-għaqda f’partit wieħed aħdar, ekoloġista u progressiv. Il-ċirku tal-fjura jfakkarna fix-xemx, li flimkien mal-ġirasol hija simbolu tal-partiti tal-Ħodor u Ekoloġisti fl-Ewropa.

Flimkien aħjar, għax inlewnu x-xena politika Maltija. F’kultura politika polarizzata u tribali, aħna magħqudin flimkien b’għan wieħed: li nikkontribwixxu għal soċjetà aħjar u futur aktar ekoloġiku u isbaħ. Soċjetà ta’ koperazzjoni flok tellieqa l-isfel u sal-qiegħ. Aħna nemmnu li ma jistax ikun hemm progress veru mingħajr ugwaljanza, responsabbiltà soċjali u sostenibbiltà. Aħna nemmnu f’servizzi pubbliċi aċċessibbli tal-ewwel klassi, bħat-trasport pubbliku, housing, edukazzjoni inklussiva, saħħa pubblika u sigurtà fil-lokalitajiet tagħna. Dawn is-servizzi jeħtieġu finanzjament sostenibbli u sistemi ta’ tassazzjoni progressiva.

Soċjetà isbaħ u aħjar tfisser soċjetà tassew demokratika, sekulari u progressiva fejn id-diversità tiġi ċċelebrata u protetta f’kuntest ta ‘pluraliżmu, rispett reċiproku u libertajiet ċivili. Aħna nemmnu li l-ekoloġija hija katina li tgħaqqad kollox flimkien u għalhekk aħna nappoġġjaw l-iżvilupp sostenibbli, il-protezzjoni tal-ambjent u l-benesseri u d-drittijiet tal-annimali. Il-ġlieda biex insalvaw id-dinja tagħna mit-tibdil fil-klima hija waħda mill-akbar sfidi li l-bnedmin qatt kellhom quddiemhom. Għandna niżguraw li s-soċjetà tagħna ma timxix lejn l-awtodistruzzjoni u fil-proċes jinqerdu wkoll l-ispeċi l-oħra. Aħna nappoġġjaw l-għajta tal-komunitajiet lokali biex jiddefendu l-kwalità tal-ħajja tagħhom kontra l-iżvilupp bla sens u bla rażan.

L-għan ta’ ekonomija ħadra huwa dak li jiġi żgurat il-benesseri ta’ kulħadd. Għalina l-benesseri jfisser li niżguraw ġustizzja ambjentali u ġustizzja soċjali, permezz ta ekonomija li tirrispetta l-limiti ambjentali. Li tirrispetta dawn il-limiti tfisser li tiżgura distribuzzjoni ġusta tal-ġid, mhux tinkoraġġixxi l-profitt akkost ta’ kollox. Aħna se nkomplu naħdmu għal Pjan Aħdar Ġdid. Kwistjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali mhumiex mifruda minn xulxin iżda huma intrinsikament marbutin ma’ xulxin.

Għada aħjar u isbaħ tfisser it-tisħiħ tad-demokrazija parteċipattiva u pluralistika bbażata fuq is-saltna tad-dritt, is-sussidjarjetà, kontrolli u bilanċi adegwati biex tiġi żgurata separazzjoni bejn il-poteri kostituzzjonali u s-salvagwardji legali li jservu bħala deterrenti effettivi kontra l-korruzzjoni u d-dominanza ta’ interessi ekonomiċi. u ta’ lobbies egoisti. It-tisħiħ tad-demokrazija teħtieġ riforma elettorali, awtonomija akbar tal-ġudikatura, distinzjoni ċara bejn l-istat u l-partiti politiċi u separazzjoni sħiħa bejn l-istat u l-knisja. F’dinja globalizzata d-demokrazija tista’ tissaħħaħ biss permezz ta’ aktar integrazzjoni u t-tisħiħ tal-istrutturi demokratiċi u rappreżentattivi tal-Unjoni Ewropea.

FacebookEmail