Security should be given priority by Councils

In a post conference in Swieqi, Alternattiva Demokratika focused on
the need that the resident’s interests are protected in what is
referred to as bon vicinanza or secure communities. AD said elected
councillors in its name will give this priority.

Michael Briguglio, AD Chairperson, said: “Local Councils should truly
belong to residents. In this way, they will ensure that there is bon
vicinanza in relation to security, noise and a sense of community.
Local councils should work with law enforcement and with wardens on
concrete issues such as theft, throwing away rubbish during improper
hours, keeping pavements clean from waste matter and development works
and noise during improper hours.”

Solange Sant Fournier, Alternattiva Demokratika’s Swieqi local council
candidate said: “Swieqi residents are suffering from two fundamental
problems. On one hand, they are victims of excessive noise pollution
and vandalism especially during summer; on the other hand they are
suffering from the lack of police presence and lack of enforcement
when it comes to traffic and parking regulations. As an elected
candidate in Swieqi I will always uphold the residents rights first
and foremost.”

Prof. Arnold Cassola, AD Spokesperson and Swieqi resident, said:
“Swieqi residents cannot live with this double problem due to the
indifference and arrogance of some members of society – such as the
foreign students – and other members of the commercial community. On
one hand you have the spillover effect from the Paceville Area as many
people leave their vehicles parked in Swieqi, and when come back to go
home they don’t have the decency to respect the resident’s right to
rest; on the other hand there is the internal problem in Swieqi where
for example dangerous situations are created on the road due or double
parking next to commercial establishments or excessive noise coming
from the continuous development whch is making Swieqi a permanent
building site. There is a need of secure communities and for
cooperation between the Council, commercial community and the
authorities.”

“Alternattiva Demokratika will be on the forefront to defend the
resident’s interests and keep insisting with the Police Commissioner
for a permanent police station in this locality, to serve about 10,000
residents”, concluded Prof. Cassola.

“Bon vicinanza ghandha tinghata prioirita’ mill-Kunsilli” – AD

F’konferenza stampa fis-Swieqi, Alternattiva Demokratika sahqet fuq
il-bzonn li jigu protetti l-interessi tar-residenti f’dak li ghandu
x’jaqsam ma’ bon vicinanza. AD qalet li l-kunsilliera eletti f’isimha
ser jaghtu prioirita’ lil dan il-qasam.

Michael Briguglio, Chairperson ta’ AD qal: “Il-Kunsilli Lokali
ghandhom ikunu verament tar-residenti. B’hekk, ghadhom jizguraw li
jkun hemm bon vicinanza f’dak li ghandu x’jaqsam ma’ sigurta’, storbju
u sens civiku. Il-Kunsilli Lokali ghandhom jahdmu iktar mal-pulizija u
mal-wardens fuq kwistjonijiet konkreti bhal serq, tfiegh ta’ skart
f’hinijiet li mhux suppost, hmieg tal-klieb u xogholijiet u storbju
f’hinijiet mhux xierqa”.

Solange Sant Fournier, il-kandidata tal-Alternattiva Demokratika
ghall-Kunsill tas-Swieqi, qalet: “Ir-residenti tas-Swieqi qed isofru
minn zewg nuqqasijiet fundamentali. Fuq banda, huma l-vittmi ta’
storbju bla limitu u vandalizmu sfrenat specjalment tul ix-xhur
tas-sajf; fuq l-ohra jridu jbatu min-nuqqas ta’ sorveljanza ghal dak
li ghandu x’jaqsam ma’ traffiku u pparkjar doppju u rregolari. Bhala
kunsilliera eletta fis-Swieqi jiena mmexxi dejjem l-interessi
tar-residenti l-ewwel u qabel kollox”.

Il-Prof. Arnold Cassola, Kelliem ta’ Alternattiva Demokratika u
resident s-Swieqi, qal: “Ma jistax ikun li r-residenti tas-Swieqi
jibqghu jbatu doppjament minhabba l-indifferenza u l-arroganza ta’ xi
ftit membri kemm tal-pubbliku -inkluz xi studenti barranin- kif ukoll
tal-komunita’ kummercjali. Fuq banda, hemm l-estenzjoni tal-problemi
ta’ Paceville billi hafna jhallu l-vetturi taghhom fis-Swieqi u -meta
jigu lura tard bil-lejl- uhud minnhom ma ghandhom l-ebda rispett
tad-dritt ghall-mistrieh tar-residenti; fuq band’ohra hemm il-problemi
interni ghas-Swieqi bhal, per ezempju, sitwazzjoniiet ta’ periklu
serju li jinholqu minhabba parkegg doppju u salvagg hdejn xi
stabbilimenti kummercjali, jonkella storbju kontinwu anki tard
bil-lejl, li jkun gej minn xi sala tat-tigijiet lejn in-nahat
tal-Madliena, jonkella xoghol ta’ kostruzzjoni kontinwu, li qed
jirrendi lis-Swieqi sit ta’ kostruzzjoni permanenti. Hemm bzonn ta’
regoli ta’ bon vicinanza u ta’ koperazzjoni bejn il-kunsill,
il-komunita’ kummercjali u l-awtoritajiet”.

“L-Alternattiva Demokratika tkun minn ta’ quddiem biex tiddefendi
l-interessi tar-residenti u tibqa’ tinsisti mal-Kummissarju
tal-Pulizija li ghandha tinfetah ghassa permanenti f’dan il-lokal, li
llum jghodd madwar 10,000 abitant”, ikkonkluda l-Prof. Cassola.

FacebookEmail