Raise in Honoraria for Cabinet Ministers Uncalled For

“Raise in Honoraria for Cabinet Ministers Uncalled For” AD

Alternattiva Demokratika – The Green Party said that the raise in salaries for Cabinet Ministers, as proposed by the Nationalist Government is uncalled for.

Michael Briguglio, AD Chairperson, said that “it is ironic that whilst workers were given a miserable 1.16 Euro weekly increase in the last budget, and when Malta’s COLA mechanism is not reflecting real cost of living increases, the same Government is giving a 500 Euro weekly increase to Cabinet Ministers.”

“AD agrees with the Labour Party proposal for a Commission to study Ministers’ and MPs’ salaries. However, we also believe that parliament should be reformed in order that it can become a full-time professional institution, and not one made up of part-timers, many of whom consistently fail to attend parliamentary sittings. We believe that salary increases and adjustments of Cabinet Ministers and Members of Parliament should be related to the quality of the work delivered by office holders and MPs.”

“Iz-Zieda fil-paga tal-Ministri tal-Kabinett barra minn lokha” AD

Alternattiva Demokratika – The Green Party qal li z-zieda fil-paga li inghatat lill-Ministri tal-Kabinett, hekk kif proposta mill-Gvern Nazzjonalista hija barra minn lokha.

Michael Briguglio, ic-Chairperson tal-AD, qal li “hija ironika li filwaqt li l-haddiema gew moghtija zieda mizerabbli ta’ 1.16 ewro fil-gimgha fl-ahhar budget, u meta l-mekkanizmu tal-COLA ma jirriflettix il-vera zieda fl-gholi tal-hajja, l-istess Gvern qed jaghti 500 ewro zieda lill-Ministri tal-Kabinett.”

“L-AD taqbel mal-proposta tal-Partit Laburista biex titwaqqaf Kummissjoni biex tanalizza s-salarji tal-Ministri u tal-Membri Parlamentari. Izda ahna nemmnu wkoll li hemm bzonn issir riforma fil-Parlament biex dan isir istituzzjoni professjonali li tiffunzjona fuq bazi full-time minflok ma kif inhu llum maghmul minn parlamentari li jahdmu part-time u li ta’ sikwit jonqsu milli jattendu s-seduti parlamentari. Ahna nemmnu li zidiet jew bidliet fis-salarji tal-Ministri tal-Kabinett u Membri Parlamentari ghandhom ikunu relatati mal-kwalita u l-livell tax-xoghol li jaghtu dawn l-istess Ministri u Membri Parlamentari.”

FacebookEmail