Il-President ghandu jizgura li l-ligi tal-unjoni civili tigi fis-sehh

tnedija kandidati 2014 

In vista tar-rapporti fil-gazzetti dwar l-allegat rifjut tal-President li jiffirma l-ligi dwar l-unjoni civili, AD tirrijafferma l-pozizzjoni taghha favur din il-ligi. Ir-rieda tal-legizlatur ghandha tigi rispettata u jekk ir-rapporti fil-gazzetti huma minnhom l-Ufficcju tal-President ghandu jispjega x’qieghed jigri u jizgura li l-ligi tigi fis-sehh skont il-Kostituzzjoni ta’ Malta.

 

Ralph Cassar

Segretarju Generali

FacebookEmail