Parental Leave: Business Interests more important for Government – AD

Parental Leave: Business Interests more important for Government – AD

Alternattiva Demokratika – The Green Party said that by opposing the European Commission’s proposed increase in maternity and paternity leave, the Nationalist Government has proven that once again when it comes to family policy, it is not ready to support progressive policies.

Angele Deguara, AD spokesperson for Social Policy said: “It is a pity that once again the Government has shown that protecting the interests of the private sector is more important than protecting the rights of workers. Malta has the lowest labour market female participation rate in the EU and the lowest amount of maternity leave which is all paid by the employer. Instead of supporting measures which would give both mothers and fathers more time with their family and which encourage more women to remain in the labour market; instead of discussing ways in which the financing of parental leave can be shared or borne by the state, as happens in other countries, the Government chose to bow to business pressure to the detriment of Maltese families.”

Prof. Arnold Cassola, AD spokesperson on EU and International Affairs, stated: “The opposition of most EU governments to the proposed increase in parental leave confirms the conservative dominance of current Governments in the EU. The Maltese government is, of course, always one of the first to join the bandwagon when it comes to opposing progressive proposals from the European Commission.”

Michael Briguglio, AD chairperson said: “It is very unfortunate that the Nationalist Government is not ready to go beyond rhetoric when it comes to progressive family policy. An extension of both maternity and paternity leave is essential for societies which emphasize a work-life balance. This is a key priority of the European Greens and Alternattiva Demokratika for a more inclusive and socially just social policy.”

Il-leave tal-genituri: l-interess tan-negozju aktar importanti ghall-Gvern – AD

L-Alternattiva Demokratika – The Green Party qalet li meta l-Gvern Nazzjonalista ma laqax il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea biex jizdied il-leave tal-genituri, rega’ wera bic-car li meta nigu ghall-politika tal-familja, mhux lest li jappogga mizuri progressivi.

Angele Deguara, il-kelliema tal-AD ghall-poliika socjali, qalet: “Hija hassra li ghal darb’ohra il-Gvern wera li huwa aktar importanti li jipprotegi l-interessi tas-settur privat milli li jipprotegi d-drittijiet tal-haddiema. Malta ghandha l-aktar rata baxxa ta’ nisa jahdmu fl-Ewropa u l-anqas ammont ta’ leave tal-maternita’ li huwa kollu mhallas minn min ihaddem. Minflok ma appogga mizuri li jippermettu aktar hin lill-genituri ma’ wliedhom u li jhajru aktar nisa jibqghu jahdmu; minflok ma fittex li jiddiskuti modi ta’ kif l-iffinanzjar tal-leave tal-genituri jista’ jinqasam bejn il-Gvern u l-privat jew jigi mhallas mill-istat bhal ma jigri f’pajjizi ohra, il-gvern iddecieda li jcedi ghall-pressjoni li ghamlulu n-negozjanti ghad-dannu tal-familji Maltin”.

Il-Professur Arnold Cassola, il-kelliem tal-AD dwar l-UE u l-affarijiet internazzjonali, qal: “L-oppozizzjoni ta’ hafna pajjizi Ewropej ghaz-zieda proposta fil-leave tal-genituri, tikkonferma d-dominanza konservattiva tal-Gvernijiet li hemm bhalissa fl-UE. Il-Gvern Malti, naturalment, ikun dejjem minn ta’ quddiem biex jopponi proposti progressivi mill-Kummissjoni Ewropea.”

Michael Briguglio, ic-chairperson tal-AD, qal: “Hija sfortuna li l-Gvern Nazzjonalista mhuwiex lest li jmur lil’hinn mill-paroli meta nigu ghall-politika progressiva dwar il-familja. Iz-zieda fil-leave kemm tal-ommijiet kif ukoll tal-missirijet hja essenzjali f’socjetajiet fejn hu importanti li jinsab bilanc bejn ix-xoghol u l-hajja privata. Din hija wahda mill-prijoritajiet principali kemm tal-Hodor Ewropej kif ukoll tal-Alternattiva Demokratika biex ikollna politika socjali aktar inklussiva u gusta”.

FacebookEmail