Malta should support Financial Transactions Tax

Alternattiva Demokratika – The Green Party urged the Maltese Government to support the financial transactions tax proposed by the European Commission.

Michael Briguglio, AD Chairperson and Spokesperson for Economy and Finance, said: “Solidarity is a key value in the European Union. The proposed financial transactions tax that is being proposed by the European Commission will help generate revenue which can be used to strengthen the European economy.  It is estimated that such a tax could generate up to €55 billion a year. It is high time that banks and financial institutions participate in responsibility sharing for the economic crisis, especially since they received massive help from public funds when this was needed. If workers and employers are paying tax to help sustain economic and social stability, then it is only fair that banks and financial institutions do the same”.

 
******************************************************************************

Malta ghandha tappoggja taxxa fuq it-transizzjonijiet finanzjarji – AD

L-Alternattiva Demokratika – The Green Party hegget lill-Gvern biex jappoggja l-introduzzjoni ghal taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji proposta mill-Kummissjoni Ewropea.

Michael Briguglio, ic-Chairperson tal-AD u kelliem ghall-Ekonomija u l-Finanzi, qal, “Is-solidarjeta’ hija valur baziku tal-Unjoni Ewropea.  Taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji li qed tigi proposta mill-Kummissjoni Ewropea tghin biex tiggenera qliegh li jkun jista’ jintuza biex tissahhah l-ekonomija Ewropea.  Huwa stmat li taxxa bhal din tkun tista’ tiggenera sa €55 biljun fis-sena.  Wasal iz-zmien li banek u istituzzjonijiet finanzjarji jerfghu parti mill-piz tal-krizi ekonomika specjalment meta huma stess ircevew ghajnuna kbira minn fondi pubblici meta kellhom bzonn.  Jekk il-haddiema u min ihaddem qed ihallsu t-taxxi biex isahhu l-ekonomija u l-istabilita’ socjali, jaghmel sens li l-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji jaghmlu l-istess”.

FacebookEmail