Malta has nine ghost towns each of them being equivalent in size to B'Kara.

Malta has nine ghost towns, each the size of Birkirkara. This was stated by Carmel Cacopardo AD Spokesman for Sustainable Development and Home Affairs when addressing an environmental conference organised by Church Environment Commission on Friday afternoon at Floriana.

Carmel Cacopardo stated that whilst the 2005 census had identified 53,000 vacant properties it is estimated that the current census would identify a substantial larger number which would be well above 70,000. 

The Census, said Cacopardo, is intended to aid policy makers by providing information relevant to their decision-making. Unfortunately when the 2005 Census was concluded Government ignored the information available.

Cacopardo went on to explain that the 2005 Census had identified that in the 10 years leading to 2005 vacant properties had increased by 17,413. Yet Government went on to increase substantially land available for developement through three specific measures. This was done notwithstanding that there was a large amount of vacant property.

The three measures through which additional land was released for development were : 1) the extension of the development zones through the rationalisation exercise, 2) the increase in the permissible height of development in various localities, 3) the relaxation of the height at which a penthouse can be constructed.

A penthouse can now be constructed when the maximum permissible height is three floors.   This was previously permissible when the permissible height was four floors.

When faced by such a quantity of vacant property, added Cacopardo, it does not make sense to encourage more building construction through a relaxation of land use policy. Government’s land use planning policy has resulted in more to 70,000 vacant properties. These are the equivalent to 9 ghost towns each of which is the size of B’Kara, concluded Cacopardo.

 ***

Malta ghandha disat ibliet fantazma, kull wahda minnhom daqs B’Kara. Dan qalu Carmel Cacopardo kelliemi ta’ Alternattiva Demokratika ghall-Izvilupp Sostenibbli u l-Intern mea kien qed jindirizza konferenza dwar l-ambjent organizzata mill-Kummissjoni Ambjentali Interdjocesana tal-Knisja f’Malta, il-Gimgha waranofsinhar fil-Furjana.

Carmel Cacopardo qal li waqt li c-censiment tal-2005 identifika 53,000 propjeta li kienet vojta huwa stmat illi c-censiment kurrenti ser jidentifika ammont sostanzjalment ikbar li hu stamt li ser jaqbez is-70,000. 

Ic-Censiment, qal Cacopardo, hu intenzjonat illi jghin lil dawk li jiehdu d-decizjonijiet billi jipprovdilhom informazzjoni ta’ relevanza ghad-decizjonijiet li jkollhom quddiemhom. Sfortunatament meta ic-censiment tal-2005 kien konkluz il-Gvern injora l-informazzjoni li dan ipprovdilu.

Cacopardo kompla jispjega li c-Censiment tal-2005 kien idnetifika li fl-ghaxar snin sal-2005 il-propjeta vojta kienet zdiedet b’17,413.  Minkejja dan il-Gvern zied sostanzjalment l-art li setghet tkun zviluppata bi tlett mizu specifici. Dan sar minkeja li kien hemm ammont onsiderevoli ta’ propjeta’ vojta.

It-tlett mizuri li permezz taghhom iktar art nghatat ghall-izvilupp kienu s-segwenti : 1) l-estensjoni taz-zoni tal-izvilupp permezz tal-ezercizzju ta’ razzjonalizzazzjoni, 2) iz-zieda tal-gholi permissibli tal-bini f’diversi lokalitajiet, 3) s possibli li l-penthouses jinbnew fuq binja ta’ tlett sulari flok fuq erba’ sulari.

Meta hawn did il-propjeta’ kollha vojta, zied Cacopardo, ma jaghmilx sens li jkun inkuraggit iktar bini b’tibdil fil-politika tal-ippjanar tal-uzu tal-art. Il-politika tal-Gvern dwar l-uzu tal-art wasslet ghal sitwazzjoni fejn hawn  70,000 propjeta vojta. Dawn huma equivalenti ghal dsat ibliet fantazma b’kull wahda minnhom tkun daqs B’Kara, ikkonkluda Cacopardo.

***

Id-diskors kollu: 

Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent

Konferenza dwar ir-riżorsi u l-iżvilupp sostenibbli

Biżżejjed għal kulħadd ?

minn Carmel Cacopardo

kelliemi ta’ Alternattiva Demokratika dwar l-Iżvilupp Sostenibbli u l-Intern

Tajjeb li nibda bil-frażi “biżżejjed għal kulħadd” li jeħtieġ li tkun iċċarata ftit. Il-kliem kif imqiegħed jinftiehem illi dak li hawn madwarna qiegħed hemm biex naqsmuh bejnietna. Għalhekk meta jingħad li hawn “biżżejjed għal kulħadd” speċi qed jingħad li m’hemmx għalfejn tinkwieta għax sehemek tista’ tieħdu inti ukoll.

Naħseb li dan hu mod żbaljat kif infissru l-iżvilupp sostenibbli. Għax dak li hawn madwarna la hu tagħna u l-anqas ma hu għalina biss. Xi darba forsi nifhmu li aħna l-bnedmin ma nippossjedux id-dinja iżda qegħdin hawn u niffurmaw parti minn eko-sistema. Aħna parti minn xi ħaġa ikbar: m’aħniex waħedna. Hawn ħlejjaq oħra madwarna. Xi wħud mill-bnedmin għarfu dan u irrikonoxxew li aħna parti minn familja kbira li fiha hemm ukoll ħuna x-xemx, oħtna l-qamar u ħlejjaq oħra. Dawn huma sentimenti li ma ġewx espressi biss minn persunaġġi reliġjużi bħal San Franġisk t’Assisi iżda insibuhom fl-egħruq tal-komunitajiet indiġeni imxerrda mal-erbat irjieħ tad-dinja.

Sfortunatament id-dinja żviluppat b’mod differenti minn hekk għax il-bniedem fittex li jaħtaf u jiddomina kemm fuq il-bnedmin kif ukoll fuq in-natura. U n-natura li issa xebgħet bdiet tirritalja u bil-ħerba li qed tnissel permezz tal-bidla fil-klima qegħda tkaxkar minn nofs kull ma issib. Jeħel ma rasha kulħadd, mhux biss min ħarbat.

L-iżvilupp jista’ jkun sostenibbli meta nifhmu dan kollu u naġixxu fuqu. Hu sostenibbli meta nifhmu li hemm limiti li l-eko-sistema timponi (li l-ebda Gvern ma jista’ jeżentak minnhom) u li meta dawn il-limiti jinqabżu hemm il-konsegwenzi mhux biss għalik iżda għal kulħadd fuq firxa ta’ żmien. L-iżvilupp hu sostenibbli meta l-bniedem jimxi b’rispett lejn kull ma hemm madwaru: rispett kemm lejn in-natura kif ukoll lejn il-bnedmin l-oħra. Għandna l-obbligu ukoll li nirrispettaw il-ħidma ta’ ħaddieħor. Obbligu li jimmanifesta ruħu fil-mod kif il-bniedem jorganizza l-ħidma tiegħu (l-ekonomija) kif ukoll fil-mod kif in-natura torganizza l-ħidma tagħha f’dak li nsejħu l-habitats naturali. L-ekonomija tal-bniedem m’hiex iktar importanti mill-ekonomija tan-natura. Jekk inħalluhom iżda jistgħu jimxu id f’id.

Uħud jitkellmu fuq bilanċ bejn l-ekonomija, l-ambjent u l-politika soċjali biex juru kemm fehmu u li huma fuq quddiem nett fit-triq tal-iżvilupp sostenibbli. Min jitkellem fuq dan il-bilanċ immaġinarja għadu ma fehem xejn. Il-qerda ambjentali li issir kontinwament f’isem dak li jissejjaħ żvilupp ma tista’ qatt titqies ġustifikata mit-tkabbir ekonomiku. Ekonomija li tikber b’dan il-mod m’għandniex bżonnha.

Dan iġibni għas-suġġett tal-lum. Il-bini ta’ madwarna.

Qed jingħad li hawn biżżejjed għal kulħadd. Iżda waqt li hawn eluf ta’ units residenzjali vojta hawn ftit iktar minn 2,000 persuna reġistrati mal-Awtorita’ tad-Djar għax m’għandhomx saqaf diċenti fuq rashom. Ma dawn l-2000 persuna hemm oħrajn li qatgħu qalbhom mis-sistema u ma jfittxux l-għajnuna. Dan hu qasam li fih il-politika falliet għax filwaqt li ntqal minn kollox biex jiġġustifika bini bl-adoċċ fl-erbat irjieħ ta’ Malta u Għawdex għandna ammont kbir ta’ bini li hu vojt. Iżda xorta għandna soċjeta’ li m’hiex kapaċi tipprovdi għad-dgħajjef.

Iċ-ċensiment tal-2005 kien identifika il-fuq minn 53,000 post vojt. Iċ-ċensiment li għaddej bħalissa ser jidentifika numru ferm ikbar ta’ postijiet vojt, numru li uħud qed ibassru li ser jaqbeż sew is-70,000.

Iċ-ċensiment isir biex tinġabar l-informazzjoni li iktar tard tista’ tkun ta’ għajnuna lill-awtoritajiet biex jieħdu deċiżonijiet li jkunu meħtieġa. Sfortunatament meta sar iċ-ċensiment tal-2005 il-Gvern ma tax każ tal-informazzjoni li inġabret.

Ħa nispjega ftit.

Iċ-ċensiment tal-2005 wera li l-propjetajiet vojta kienu jammontaw għal 53,136 Mhux biss. Iżda ċ-ċensiment wera ukoll li matul l-għaxar snin 1995-2005 il-propjetajiet vojta kienu żdiedu minn 35,723 għal 53,136. Minkejja din iż-żieda ta’ 17,413 propjeta’ vojta fis-suq fuq perjodu ta’ 10 snin il-Gvern 9 xhur wara ċ-ċensiment kompla jillaxka l-politika tiegħu dwar l-ippjanar għall użu tal-art bi tlett miżuri partikolari.

L-ewwel estenda ż-żoni ta żvilupp billi żied ammont konsiderevoli ta’ artijiet bil-politika ta’ razzjonalizzazzjoni taż-żoni ta’ żvilupp. It-tieni fil-Pjani Lokali approvati f’Awissu 2006 estenda l-għoli permssibli f’diversi żoni residenzjali. It-tielet illaxka r-regoli dwar il-bini tal-penthouses billi ppermetta li dawn ikunu jistgħu jinbnew ukoll fejn l-għoli permissibli hu ta’ tlett sulari (b’żieda mat-tlett sulari) flok kif kien qabel f’zoni fejn l-għoli permissibli kien ta’ erba’ sulari.

F’sitwazzjoni fejn il-propjetajiet vojta żdiedu b’medja ta’ 1,800 propjeta fis-sena ma jagħmilx sens li tinkoragixxi iktar bini.

Il-bini vojt fl-2005 kien jikkonsisti primarjament fi flats u penthouses (24,295 – 45.7%). Kien hemm ukoll 13,872 terraced house u 9,857 maisonette. Il-parti l-kbira minn din il-propjeta’ kienet jew fi stat tajjeb ta’ manutenzjoni inkella kienet tirrikjedi ftit li xejn tiswija.

5,724 (10.8%) mill-postijiet vojta kienu għadhom fi stat ta’ ġebel u saqaf.

Il-posizzjoni illum hi agħar milli kienet fiċ-ċensiment ta’ sitt snin ilu. L-industrija tal-kostruzzjoni hi konxja minn dan u fil-fatt naqsu l-ammont ta’ applikazzjonijiet għal permessi ta’ żvilupp kif ukoll per konsegwenza naqsu n-numru ta’ permessi li qed jinħarġu.

Il-kriżi li qed tiffaċċja l-industrija tal-kostruzzjoni toffri l-opportunita’ lil din l-istess industrija biex tirristruttura ruħha. Huwa l-mument li tieqaf tibni art verġni jew twaqqa’ l-bini u tiżviluppah mill-ġdid iżda b’mod iktar intensiv. Hu meħtieġ li l-industrija titfa ħarsitha lejn ir-riabilitazzjoni ta’ bini qadim u r-riġenerazzjoni tal-ibliet u l-irħula tagħna. L-iskemi imħabbra mill-Gvern fl-aħħar budget huma fid-direzzjoni tajba, iżda għandhom jitqiesu biss bħala l-bidu. Biex dan isir hemm ħtieġa ta’ taħriġ fis-snajja li bħala riżultat tal-industrijalizzazzjoni tal-kostruzzjoni intilfu jew naqsu konsiderevolment.

Din hi l-isfida. Li inħarsu l-art li baqgħalna flimkien mal-bini qadim. B’madwar 70,000 post vojt ftit li xejn hemm ħtieġa ta’ bini ġdid fis-snin li ġejjin. Huwa neċessarju li nużaw aħjar dak li għandna.

Hemm bżonn inċentivi biex il-bini vojt ikun utilizzat. Hemm bżonn li nifhmu ukoll li l-bini li jinżamm vojt jitfa piż fuq l-infrastruttura tal-pajjiż. Meta wieħed iqis li fl-2005 kien hawn ftit iktar minn 192,000 unit residenzjali dan ifisser li 70,000 post vojt ifissru li l-ispejjes għat-toroq, elettriku, ilma u drenaġġ għal bejn kwart u terz tal-pajjiż huma spejjes moħlija li faċilment setgħu ntużaw biex itejbu l-infrastruttura tal-bqija tal-pajjiż.

Meta wieħed iqies li miċ-ċensiment tal-2005 jirriżulta li f’B’Kara kien hemm 7,613 propjeta’ residenzjali ifisser illi bil-propjeta’ vojta li hawn illum qiesu għandna 9 lokalitajiet daqs B’Kara vojta (speċi ta’ ghost towns). U biex inbnew dawn il-propjetajiet vojta ġiet sagrifikata raba’u ġonna ta’ propjeta qadim fl-ibliet u l-irħula tagħna li kienu jservu bħala l-pulmun tagħhom.

L-isfida tal-pajjiż hi waħda kbira. L-ewwel li ma nistgħux nibqgħu nibnu iżjed art. It-tieni li r-riżorsi umani fl-industrija tal-bini (hemm madwar 11,000 ruħ li l-impieg tagħhom jiddependi minn din l-industrija) jkunu iħarrġa. It-taħriġ huwa meħtieg kemm għal xogħol fl-indutrija innifisha kif ukoll biex tkun iffaċilitata l-migrazzjoni għal xogħol ieħor. Dan hu inevitabbli jekk l-industrija tal-kostruzzjoni tirridimensjona ruħha għall-ħtiġjiet reali tal-pajjiż. Huwa hekk biss li naqbdu t-triq tal-iżvilupp sostenibbli, meta inħarsu fil-bogħod u nippjanaw b’mod li dak li nagħmlu illum ma jkunx biss ta’ ġid għalina illum iżda jservi ukoll biex il-ġenerazzjonjiet ta’ għada jkollhom huma ukoll il-possibilta li jippjanaw ħalli jilqgħu għall-isfidi l-ġodda li huma ukoll ser ikollhom.

S’issa bħala pajjiż ġejna naqgħu u nqumu minn għada. Inkunu bdejna nimxu l-quddiem meta nibdew inħarsu fit-tul u nibdew nagħtu importanza lill-għada daqs kemm nagħtu importanza lil illum.

9 ta’ Diċembru 2011

FacebookEmail