Make history – vote AD

In a press conference in Independence Gardens, Sliema, AD Chairperson Michael Briguglio said: “I invite undecided voters to make history by voting Green. 2,000 voters in a district can be the protagonists of the 2013 election by electing the third party in parliament. On the ballot sheet, AD voters can also move on to their preferred candidates of choice from other political parties.”

“As AD chairperson I am confident of AD’s election in parliament. I thank all those whose encouragement and support has helped bring about a green wave. We are not in parliament and we have already been influential in various issues, from divorce to EU membership, from raising consciousness on the environment to raising consciousness on disability issues. AD has constantly been years ahead of other parties on so many issues.”

“Just imagine how more effective we will be in parliament. Here, AD will be the progressive voice of reason. We will build bridges were necessary, beyond partisan tribalism. We will propose legislation that other parties do not propose in fear of egoistic lobbies. MPs from other parties will no longer be able to keep avoiding and ditching such issues. They will be free to agree or disagree with our proposals, but it will be ensured that our proposals are discussed in parliament.”

Carmel Cacopardo, AD Deputy Chairman, said “It is with satisfaction that AD looks back at this electoral campaign in which it did not participate in an auction of electoral promises but rather emphasised responsible politics. AD is well prepared to put in practice a progressive agenda in Parliament in the coming weeks, an agenda based on the principles of accountability and transparency such that Parliament takes back from government the authority to make appointments on public bodies consequently laying the foundations for a 5 year programme of action which focuses on the interests of all the population – no one excluded. In Parliament AD, both if forming part of government or of the Opposition will be the guarantee that public institutions are led by competent persons capable of implementing a progressive agenda”.

“AD can proceed along this path as it is not held hostage by anyone and hence it is free such that its actions are planned to benefit the whole community. We aim that all  public institutions make use of the best available local talent without excluding anyone. This would be a necessary first step to ensure that the whole country moves forward in tandem.  On this basis we can construct a politics which, because it does not discrimate, is capable of implementing social justice, protection of the environment as well as protection of the civil rights of all”.

“Scientific polls released today confirm the steady increase of persons declaring they will vote AD, as well as great number of undecided voters. An increasing number of persons can therefore make history by electing AD in parliament.”

 

KANDIDATI ELEZZJONI ĠENERALI

KANDIDATI ELEZZJONIJIET KUNSILLI LOKALI

PR 7-3-2013
“Kunu parti mill-Istorja” AD tghid lill-votanti

F’konferenza stampa  fi Gnien l-Indipendenza, f’Tas-Sliema, ic-Chairperson ta’ AD, Michael Briguglio qal: ” Nistieden lil dawk fost il-votanti li ghadhom ma iddecidewx kif ser jivvotaw biex jivvutaw lill-Alternattiva Demokratika.  2,000 votant f’distrett jistghu jkunu l-protagonisti fl-elezzjoni tal-2013 billi jeleggu t-tielet partit fil-Parlament. Fuq il-polza tal-vot, dawk li jivvutaw lill-AD jistghu jivvutaw ukoll lill-kandidati preferuti taghhom minn partiti politici ohra.”

“Bhala Chairperson tal-AD Ghandi fiducja fl-elezzjoni ta’ AD fil-parlament. Nirringrazzja lil dawk kollha li tawna l-inkoraggiment u l-appogg taghhom u ghenu lil AD tasal s’hawn. Ahna mhux fil-parlament u digà konna influwenti fi kwistjonijiet varji, minn divorzju sa shubija fl-UE, qajjimna kuxjenza dwar l-ambjent u anke fuq kwistjonijiet ta ‘dizabilità. AD b’mod kostanti kellha politika ferm aktar avvanzata mill-partiti l-ohra fuq diversi kwistjonijiet.”

“Nistghu nimmaginaw kemm inkunu aktar effettivi fil-parlament. Hawnhekk, AD ser tkun il-vuci progressiva tar-raguni. Ahna se nibnu pont bejn il-partiti kif ikun mehtieg, lil hinn mill-partiggjanizmu. Ahna se nipproponu legizlazzjoni li l-partiti l-ohra jibzghu jipproponi minhabba lobbies egojisti. Membri Parlamentari mill-partiti ohra ma jkunux jistghu jibqghu jevitaw kwistjonijiet bhal dawn. Huma se jkunu liberi li jaqblu jew ma jaqblux mal-proposti taghna, izda jkun zgurat li l-proposti taghna jigu diskussi fil-parlament.”

Carmel Cacopardo, Deputat Chairman ta’ AD, qal: “Fi tmiem din il-kampanja elettorali Alternattiva Demokratika hi sodisfatta li ma haditx sehem f’politika ta’ rkant ta’ weghdiet elettorali izda li kontinwament mexxiet il-quddiem politika responsabbli. Alternattiva Demokratika hi ippreparat biex fil-gimghat li gejjin fil-Parlament tmexxi l-quddiem agenda progressiva ibbazata fuq il-principji ta’ kontabilita’ u trasparenza biex il-Parlament jiehu lura minghand il-Gvern is-setghat kollha dwar il-hatriet pubblici u b’hekk jitqieghed il-pedament ghal 5 snin ta’ tmexxija  u amministrazzjoni li jpoggi l-interessi tal-poplu kollu fuq quddiem nett. Alternattiva Demokratika fil-Parlament, kemm jekk bhala parti mill-Gvern kif ukoll jekk bhala parti mill-Opposizzjoni ser tkun il-garanzija li l-istituzzjonijiet jitmexxew minn persuni kompetenti li jkun kapaci jmexxu l-quddiem politika progressiva”.

“Alternattiva Demokratika ser taghmel dan ghax m’hi ostagg ta’ hadd u allura hi libera li f’dak kollu li taghmel tfittex l-interess tal-pajjiz kollu. Nimmiraw li l-istituzzjonijiet pubblici kollha tal-pajjiz jutilizzaw l-ahjar talenti li joffri dan il-pajjiz minghajr ma jeskludi lil hadd. Dan ikun l-ewwel pass necessarju biex il-pajjiz kollu jigbed habel wiehed. Fuq dan il-pass imbaghad nibnu flimkien politika li ghax ma thares lejn wicc hadd twettaq gustizzja socjali, il-harsien ambjentali u d-difiza tad-drittijiet civili tal-Maltin kollha”.

“Stharrig xjentifiku li hareg illum ikkonferma zieda kostanti ta’ persuni li iddikjaraw li huma se jivvutaw AD, kif ukoll ghadd kbir ta’ votanti mhux decizi. In-numru ta’ persuni li jistghu jidhlu fl-istorja bl-elezzjoni AD fil-parlament  qed dejjem jikber.”

 

KANDIDATI ELEZZJONI ĠENERALI

KANDIDATI ELEZZJONIJIET KUNSILLI LOKALI

FacebookEmail