Labour comments on Nigel Holland irrational and anti-democratic

AD – The Green Party congratulates Nigel Holland on his re-election as mayor of Floriana.

Carmel Cacopardo, AD Deputy Chairperson said that contrary to what is being implied in comments originating from the Labour Party, Nigel Holland has the support of three out of the 5 elected Floriana Local Councillors who together enjoy the support of the absolute majority of voters.

Nigel Holland’s team is a coalition which was necessary as no political party succeeded in obtaining on its own the support of an absolute majority of voters. It is very damaging for democracy at a local level for the Labour Party to expect to lead on the strength of its two elected Local Councillors who polled 49.51% of the votes cast. The coalition formed polled 50.49%, an absolute majority of the votes cast.

Cacopardo concluded that if the Labour Party wanted to be involved in the running of Floriana it should have endeavoured to conclude a coalition agreement.

***

Il-kummenti tal-PL dwar Nigel Holland bla sens u anti-demokratici

Alternattiva Demokratika tifrah lil Nigel Holland li rega’ gie elett Sindku tal-Furjana.

Carmel Cacopardo, Deputat Chairperson qal li kuntrarju ghal dak li qed jippruvaw jimplika il-Partit Laburista Nigel Holland ghandu l-appogg ta’ tlett Kunsilliera minn 5 fil-Kunsill tal-Furjana li bejniethom igawdu l-appogg tal-maggoranza assoluta tal-voti mitfugha fl-ahhar elezzjoni lokali fil-Furjana.

It-tim li ghal darba ohra gie ffurmat minn Nigel Holland hi koalizzjoni li kienet mehtiega ghax l-ebda partit politiku fil-Furjana ma’ kiseb wahdu l-appogg tal-maggoranza assoluta tal-votanti. Hu ta’ ghajb ghad-demokrazija lokali li l-Partit Laburista jippretendi li jmexxi hu meta tella’ zewg Kunsilliera minn 5 u kiseb 49.51%. Il-koalizzjoni li giet iffurmata kisbet 50.49% jigifieri kisbet il-maggoranza assoluta tal-voti mitfugha.

Cacopardo ikkonkluda li jekk il-Partit Laburista fil-Furjana ried ikun involut fit-tmexxija  missu insista biex jasal fi ftehim ta’ koalizzjoni hu.

FacebookEmail