AD tinsisti fuq teknologija assistiva bhala dritt civili

CAL

Fil-gimgha tal-persuni b’dizabilita’, Dr Claire Azzopardi Lane, kelliema ghall-Isports u d-Dizabilita’ ta’ Alternattiva Demokratika tkompli tenfasizza l-importanza li bhala pajjiz nimxu minn kultura ta’ karita’ li Malta tant drat biha ghal kultura ta’ drittijiet.

“Id-drittijiet tal-persuni b’dizabilita jistghu jintlahqu wkoll permezz tat-teknologija. Din hija t-tema principali li il-Kummisjoni Nazzjonali ghall- Persuni B’Dizabilta’ ghazlet li tiffoka fuqha din is-sena. Id-dritt ta l-ghazla infurmata, tal-inkluzjoni socjali u tax-xoghol fost l-ohrajn huma ezempju ta kif drittijiet  jistghu jintlahqu permezz tat-teknologija.”

 

“Alternattiva Demokratika ssostni l-bzonn li tiddahhal teknologija assistiva fil-qasam tad-drittijiet civili, fosthom id-dritt tal-vot. Fl-ahharnett AD tenfasizza l-importanza li l-persuni b’dizabilta jkunu jistghu jaccessaw it-teknologija minghajr ma jkollhom ghalfejn jirrikorru ghall-karita’ biex jiffinanzjaw dan l-access.”

***

PR03/12/2015 AD insists on access to assistive technology for persons with disability

During the week for persons with disability, Dr Claire Azzopardi Lane spokesperson for Sports and Disability of Alternattiva Demokratika – The Green Party, continues to reiterate the importance of moving on from the  culture of charity Malta is so used to, towards a rights based cultural approach.

“Technology can be seen as a way of reaching the rights of persons with disability and this is the main theme the National Commission for Persons with Disability chose to focus on this year.”

 

“The right of making an informed choice, the right of social inclusion and the right to work are amongst the examples where rights can be obtained through technology. AD emphasises the need of  assistive technology to enhance the Civil Rights of persons with disability, such as the right to vote. Finally AD underlines the importance for persons with disability to be able to access technology without having to resort to charities to fund such technology.”
FacebookEmail