AD supports vigil for Suleiman Abubaker against Racism

AD supports vigil for Suleiman Abubaker against Racism

Alternattiva Demokratika supports Migrants Network for Equality and Moviment Graffitti in organising a vigil for Suleiman Abubaker, murdered in Paceville two years ago.

Robert Callus, Spokesperson for Migration and Citizenship said that “what I find particularly of concern in this incident is that according to eyewitnesses, after Mr Abubaker was punched by a bouncer and was lying on the road, he suffered further kicks by passers-by. Since when has it become the norm to kick a person lying unconscious on the ground, rather than call an ambulance? A month after this incident a migrant riding a bicyle in Hal Far was beaten with iron bars by three Maltese men unknown to him and was left lying unconscious in the middle of the road. Among migrants living in Open Centres there is still concern about racist thugs who commit violent aggressions against them.”

Michael Briguglio, AD Chairperson said that “Alternattiva Demokratika reiterates its solidarity with all victims of racism. As a Green Party we believe in societies based on diversity, pluralism and mutual respect. Fundamentalism such as racism has no space in a democracy.”

AD tappoggja l-attitiva’ ghal Suleiman Abubaker kontra ir-Razzizmu

L-Alternattiva Demokratika tappoggja lill-Migrants Network for Equality u lill-Moviment Graffitti fil-mixja simbolika ghal Suleiman Abubaker, li kien gie maqtul f’Paceville sentejn ilu.

Robert Callus, kelliem ghall-Migrazzjoni u c-Cittadinanza, qal li “jinkwetani l-aktar f’dan l-incident huwa li skond ix-xhieda li kienu prezenti, wara li s-Sur Abubaker qala’ daqqiet ta’ ponn minghand il-bouncer u kien mixhud ma’ l-art, dan kompla jaqla’ d-daqqiet ta sieq minghand in-nies li kienu ghaddejjin minn hdejh. Minn meta ‘l hawn saret in-norma li jinghataw daqqiet ta’ sieq lil persuna mixhuta ma’ l-art mitlufa minn sensiha, minflok ma tissejjah ambulanza? Xhar wara dan l-incident, migrant li kien ghaddej bir-rota minn Hal Far gie msawwat bil-hadid minn tlett irgiel Maltin li hu ma jafhomx, u thalla mitluf minn sensih f’nofs it-triq. Fost il-migranti jghixu fic-Centri Miftuhin, ghad hemm il-biza’ li razzisti jagredixxuhom vjolentament.”

Michael Briguglio, Chairperson ta’ l-AD, qal li “l-Alternattiva Demokratika ittenni s-solidarjeta` taghha mal-vittmi tar-razzizmu. Bhala l-Partit tal-Hodor, nemmnu f’socjetajiet ibbazati fuq id-diversita`, il-pluralizmu u r-rispett. M’hemmx spazju ghall-fundamentalizmu bhalma hu r-razzizmu f’dimokrazija.”

FacebookEmail