AD stresses Sliema buses should not pass through Bisazza Street

AD stresses Sliema buses should not pass through Bisazza Street

Alternattiva Demokratika – The Green Party said that buses should not be allowed to pass through the newly pedestrianised Bisazza Street. AD said that is disappointing that that Ministers Gatt and Pullicino, who are respectively responsible for public transport and for the pedestrianisation of Bisazza Street, are unable to coordinate their effort. It is equally disappointing that Sliema Local Council is once again showing a lack of leadership on an issue which directly affects the quality of life of Sliema residents

Michael Briguglio, AD Chairperson and former Sliema local councillor, said that “buses should pass through the Qui-si-sana and Tigne’ seafronts, thus making it easier for residents of these areas to have access to public transport. Given that the buses shall be of Euro 5 standard, they are the least polluting diesel buses on the market, though there are less polluting buses which use cleaner types of fuel.”

“Given that Bisazza Street has now been pedestrianized, it should remain as such. Having vehicles, of whatever nature passing through this road will reduce the amenity for commuters. Given that traffic on the Qui-si-sana and Tigne’ seafronts has increased, we strongly appeal to transport authorities to be stringent on transport – irrespective of the type – which is creating a lot of pollution, possibly through dubious methods of fuel. Such pollution is harmful to the health of residents and pedestrians in the area.”

“It is crucial that the hardship imposed on residents of the Qui-si-sana and Tigne’ areas be alleviated as soon as possible.”

AD tenfasizza Il-karozzi tal-linja m’ghandhomx jghaddu minn Triq Bisazza, Tas-Sliema

L-Alternattiva Demokratika – The Green Party, qalet li l-karozzi tal-linja m’ghandhomx jithallew jghaddu minn Triq Bisazza li ghadha kif giet mibdula f’zona pedonali. L-AD qalet li huwa dizappuntanti li l-Ministri Gatt u Pullicino, li huma rispettivament responsabbli mit-trasport pubbliku u mix-xoghol li sar fi Triq Bisazza mhumiex kapaci jikkordinaw flimkien. Huwa daqstant iehor ta’ dizappunt li l-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema ghal darb’ohra qed juri nuqqas ta’ tmexxija fuq kwistjoni li taffettwa l-kwalita’ tal-hajja tar-residenti ta’ Tas-Sliema b’mod dirett.

Michael Briguglio, ic-Chairperson tal-AD u ex-kunsillier ta’ Tas-Sliema, qal li “il-karozzi tal-linja ghandhom jghaddu mix-xtut ta’ Qui-si-sana u Tigne, biex jiffacilitaw l-access ghat-trasport pubbliku ghar-residenti ta’ dawn l-inhawi. Peress li l-karozzi l-godda ser ikunu ta’ livell Euro 5, huma l-inqas karozzi li jhammgu minn dawk li juzaw id-diesel ghalkemm jezistu karozzi li juzaw fuel iktar nadif.”

“Peress li Triq Bisazza issa saret zona pedonali, din ghandha tibqa hekk. Li karozzi, huma ta’ liema tip huma, jghaddu minn din it-triq ifisser iktar inkonvenjent lin-nies fit-triq. Peress li t-traffiku fi Qui-si-sana u Tigne zdied, ahna nappellaw bil-qawwa lill-awtoritajiet tat-traspor biex ikunu stretti fuq trasport – hu ta’ liema tip hu – li qed jikkawza tniggiz fl-arja, possibilment minhabba l-uzu ta’ fuel dubjuz. Dan it-tniggiz huwa ta’ hsara ghas-sahha tar-residenti u ta’ dawk li jghaddu minn dawn l-inhawi.”

“Huwa importanti li l-inkonvenjent impost fuq ir-residenti ta’ Qui-si-sana u Tigne jitnehha mill-aktar fis possibli”.

FacebookEmail